Νομική Ανακοίνωση

1. Γενικά

Η παρούσα ιστοσελίδα (εξαιρουμένων των συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από τις εταιρείες του Ομίλου Unilever στην Ελλάδα, ήτοι Unilever Hellas A.E.B.E, Elais-Unilever A.E και Knorr Bestfoods Hellas ABEE (στο εξής «Όμιλος Unilever»), οι ως άνω εταιρίες που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα να υπόκεισθε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

2. Αίτηση

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα. Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η παρούσα ιστοσελίδα φιλοξενείται από την εταιρία Unilever. Η Unilever έχει αναλάβει συμβατικά την υποχρέωση να εφαρμόζει μέτρα που συντελούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και να τα επεξεργάζεται μόνο σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Ομίλου Unilever. Οποιαδήποτε εταιρία τυχόν αναλάβει στο μέλλον τη φιλοξενία της παρούσας ιστοσελίδας θα έχει όμοιες συμβατικές υποχρεώσεις.

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό της ιστοσελίδας, ανήκουν στα μέλη του Ομίλου Unilever ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη. Αναφορές σε συνεργάτες ή συνδεδεμένες εταιρίες συμπεριλαμβάνουν όλα τα μέλη του Ομίλου της Unilever. Μπορείτε να ερευνήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο (download), ακόμα και να τα διαθέσετε σε άλλους ανθρώπους, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με την παρούσα.

4. Σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από τα μέλη του Ομίλου. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των κατωτέρω, τα εν λόγω σήματα περιλαμβάνουν το όνομα ‘Skip’ και το λογότυπο ‘Skip’ όπως και την εκάστοτε απεικόνιση ‘Η χρήση οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

5. Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη προ της αγοράς.

6. Περιεχόμενο

Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (όπως, για παράδειγμα, ιατρικής) και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ουδεμία πληροφορία στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Unilever, ούτε μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Ούτε τα μέλη του ομίλου Unilever ούτε και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρία ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας. Ο Όμιλος Unilever μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και στη νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει εύλογο.

7. Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες

Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του internet, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι ο Όμιλος Unilever συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός της εταιρίας είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε η εταιρία, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ή επιβεβαιωθεί από την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Αν οποιαδήποτε στιγμή έχετε εισέλθει σε άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα ιστοσελίδα πατώντας το βελάκι που δείχνει ‘πίσω’, ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας (www.skip.gr).

8. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών

O Όμιλος Unilever δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου. Οι μόνες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας είναι η διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίον ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ο τύπος του browser και η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, οι σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση και η ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας. Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, το όνομα της εταιρίας σας, τη βιομηχανία σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας και τέτοιες απαντήσεις δεν είναι εμπιστευτικές. Τα δεδομένα ελέγχονται από τον όμιλο Unilever. Για να πάρετε πληροφορίες σχετικές με άλλους ανθρώπους θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεσή τους. Μπορεί επίσης να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, εάν θελήσετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό ή κάποια άλλη μέθοδο προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων σας συμβάλλει ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. O Όμιλος Unilever διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες στα μέλη του ή σε αξιόπιστους τρίτους προς το σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες τους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη διοχέτευση των ανωτέρω πληροφοριών σε τρίτους, ή/και περαιτέρω επαφή από την πλευρά μας, ή/και τη διαγραφή των ως άνω δεδομένων ή/και προβάλλετε αντιρρήσεις επί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα σεβαστούμε το αίτημά σας.

9. Περαιτέρω πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε

Θα έχετε ακούσει για τα λεγόμενα “cookies”, τα οποία είναι αρχεία ή στοιχεία πληροφόρησης που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου μέσα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα cookies ή άλλες παρόμοιες τεχνικές για να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα ποιές συγκεκριμένες περιοχές της ιστοσελίδας επισκέπτεστε και ποιές υπηρεσίες χρησιμοποιείτε μέσα από την ιστοσελίδα. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τα προϊόντα μας με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί ο χρόνος πρόσβασή σας στις διάφορες περιοχές της ιστοσελίδας μας. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (browser) να απορρίπτει τα cookies ή να σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε την δημιουργία των cookies από την εκάστοτε ιστοσελίδα (το εγχειρίδιο χρήσης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας θα πρέπει να επεξηγεί πως να κάνετε την ανάλογη ρύθμιση). Η απόρριψη των cookies της ιστοσελίδα που προσπαθείτε να ανοίξετε μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία επίσκεψης κάποιων περιοχών της ιστοσελίδας ή αδυναμία παραλαβής πληροφοριών σε κάθε επίσκεψη σας σε αυτήν. Στατιστικές μετρήσεις της ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ρυθμιστεί καλύτερα η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα, καθώς και να αξιολογηθούν – ανώνυμα και σε σύνολο – οι στατιστικές επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Πληροφορίες για τον υπολογιστή σας, όπως η διεύθυνση IP (ένας αριθμός που προσδιορίζει τον υπολογιστή σας κάθε φορά που μπαίνετε στο διαδίκτυο), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σας σύστημα μπορεί επίσης να καταγραφούν και να συνδεθούν με τα προσωπικά σας στοιχεία.